Disclaimer

Bepalingen vooraf van Ruggengraat.com

Onder website wordt verstaan: alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein ruggengraatcommunity.com en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”.  

De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.

Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die deze pagina gebruikt. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Het bedrijf: Ruggengraat.com

Onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

Disclaimer:

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Het bedrijf draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden
of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Het bedrijf staat er niet garant- of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Het bedrijf is niet aansprakelijkheid voor schade:

a. Toegebracht door de website
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen
raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen , toe te voegen, of te verwijderen van de website. Het bedrijf behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) in relatie met het beëindigen van de website.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter, in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

©2020 Ruggengraat.com De gemeenschap voor een fittere en slimmere lifestyle! Online Coaching

Neem contact met ons

Als je vragen hebt dan kan je ons een mailtje sturen, wij zullen het zo snel mogelijk beantwoorden!

Bezig met verzenden

Inloggen met jouw inloggegevens

Je gegevens vergeten?