ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Ruggengraat Community:

Voorwaarden voor deelname aan de Ruggengraat Community. Welke regels gelden voor het gebruik van onze Community en waar kun je terecht als je een klacht hebt.

Ruggengraat.com VOF.

Adres: Constructieweg23A 3641 SB, Mijdrecht
KVK nr. 62686801
BTW nr. NL854917792B01

Artikel 1. Definities

1. De Klant: de klant die zich via de website www.ruggengraatcommunity.com heeft aangemeld voor de Ruggengraat Community en daarbij behorende abonnementsvorm.

2. De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Ruggengraat en de Klant.

3. Diensten: de Ruggengraat Community en de daarbijbehorende video’s, artikelen, schema’s en forum.

4. Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Ruggengraat

5. Partijen: Ruggengraat en De Klant gezamenlijk

Artikel 2.   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 3.   Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen Ruggengraat en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant zich heeft aangemeld via een online formulier op de website van de Ruggengraat Community. Nadat de klant op ‘Voltooien’ heeft geklikt tijdens de inschrijving is de Overeenkomst geldig.

2. De Klant heeft het recht De Overeenkomst binnen, 14 dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze 14 dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar. De opzegging dient via de mail te geschieden.

3. Indien De Klant na de start besluit om af te zien van de Overeenkomst, is Ruggengraat gerechtigd om het aantal dagen dat de Klant gebruik heeft kunnen maken van de Ruggengraat Community, hiervoor kosten in rekening te brengen. De kosten die in rekening worden gebracht, voor het vroegtijdig opzeggen, zijn de kosten van 1 maand.

4. De Overeenkomst heeft een duur van drie maanden, 6 maanden of een jaar. De drie maanden gaan direct in na aanmelding en de overeenkomst eindigt na de duur van het abonnement.

5. Ruggengraat gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 65 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft. Echter worden uitzonderingen gemaakt op de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar onder toestemming van de ouder van desbetreffende persoon.

6.Ruggengraat heeft het recht De Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar en geen toestemming van een ouder heeft.

Artikel 4. Lidmaatschap

1. De Ruggengraat Community biedt 3 soorten lidmaatschappen:

  1. 3 maanden abonnement, bestaande uit onbeperkt toegang tot de community met een duur van 3 maanden.
  2. 6 maanden abonnement, bestaande uit onbeperkt toegang tot de community met een duur van 6 maanden.
  3. 12 maanden abonnement, bestaande uit onbeperkt toegang tot de community met een duur van 12 maanden met een korting van €15,00 euro op het totaal bedrag.

2. Bij je lidmaatschap ontvang je een digitale nieuwsbrief van de Ruggengraat Community. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, kun je je via de in de nieuwsbrief opgenomen link afmelden.

3. Voor je lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage, die verschilt per type lidmaatschap.

4. Na aanmelding gaat de eerste periode van het lidmaatschap in op de eerste dag van de maand volgend op de aanmelding.

5. Het lidmaatschap duurt voort tot je opzegt. Na de eerste contractperiode gaat het lidmaatschap, tenzij je opzegt conform artikel 16, over in een maandelijks opzegbaar lidmaatschap voor onbepaalde tijd. De manier waarop je moet betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als voor de eerste periode overeengekomen. Meer informatie over betalen staat in artikel 9.

Artikel 5. Lidmaatschapsbijdragen en betaling

1. Je bent een financiële bijdrage verschuldigd voor het lidmaatschap. Je kunt de lidmaatschapsbijdrage betalen via automatische incasso of online betaling; de bijdrage voor het maandlidmaatschap kan alleen per online betaling worden voldaan. 

2. Wijziging(en) van tarieven maken wij bekend in de laatste editie van onze nieuwsbrief dat voorafgaat aan de wijziging. Wij maken de wijziging(en) ook minimaal 4 weken voorafgaand bekend op onze website. Wij brengen je het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.  

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

2. Als je lid wordt, een abonnement neemt of een andere dienst van ons afneemt, dan gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@ruggengraat.com o.v.v herroepingsrecht ruggengraat community.

4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst, alsmede het juist en tijdig terugsturen van eventueel ontvangen producten, ligt bij jou.

Artikel 7. Te late betaling of niet-betaling

1. Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.

2. Als je na 2 of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

3. Wij mogen openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan. 

Artikel 8. Niet-nakoming

1. Als de Ruggengraat Community, of als jij je niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als de Ruggengraat Community of jij je ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 10. Wijziging en opzegging

1. Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement(en) kun je als volgt doorgeven:

• Telefonisch: Service & Advies, telefoon (0297) 267 359

• Maandag tot en met vrijdag 8.30 uur – 16.00 uur

• E-mailinfo@ruggengraat.com

2. Als je tijdens de eerste periode het lidmaatschap en/of abonnement opzegt, gaat de opzegging in aan het einde van deze periode. Je moet dan wel minimaal een maand voor het einde van de periode opzeggen. Je hebt geen recht op terugbetaling van (een deel van) de contributie voor de eerste periode.

3. Na de eerste periode kun je het lidmaatschap en/of abonnement op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan. Als je (ook) hebt betaald voor een periode die na het ingaan van de opzegging ligt, storten wij het bedrag voor die periode binnen 14 dagen nadat wij de opzegging hebben ontvangen terug.

4. Na opzegging van het lidmaatschap en/of abonnement sturen wij je hiervan een bevestiging. Als je deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, moet je contact opnemen met de afdeling Service & Advies (adres hierboven). 

Artikel 11. Klachten

1. Klachten kun je kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 10 onderdeel 1. Wij geven je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op jouw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij je dan ook weten binnen welke termijn jij wel een antwoord van ons kunt verwachten.

2. Als je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je de klacht binnen een redelijke termijn na afhandeling, schriftelijk en gemotiveerd indienen bij de directie van Ruggengraat.

3. De directie van de Ruggengraat Community laat je binnen 30 dagen schriftelijk weten of en zo ja in hoeverre en op welke wijze wij aan de bezwaren tegemoet zullen komen.

12.   Persoonsgegevens

1. Ruggengraat kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Ruggengraat ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Verwerking van persoonsgegevens door Ruggengraat vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

13.   Intellectuele eigendom

1. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producten eigendom zijn van Ruggengraat en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

2. Ruggengraat verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Ruggengraat) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.

3. Wanneer in een overeenkomst tussen Ruggengraat en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.

4. Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Team Ruggengraat te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Ruggengraat.

©2020 Ruggengraat.com De gemeenschap voor een fittere en slimmere lifestyle! Online Coaching

Neem contact met ons

Als je vragen hebt dan kan je ons een mailtje sturen, wij zullen het zo snel mogelijk beantwoorden!

Bezig met verzenden

Inloggen met jouw inloggegevens

Je gegevens vergeten?